Πολιτική Απορρήτου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία EUNICE LABORATORIES MAE και διακριτικό τίτλο “Eunice Energy Group” (αποκαλούμενη εφεξής ‘’Η Εταιρεία’’) με έδρα την ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 5, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ, e-mail: [email protected] είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail : [email protected], υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα είναι ο Διονύσιος Καλογεράς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ GDPR

Οι πληροφορίες που θα μας ζητήσετε καθώς και οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου παρέχονται δωρεάν με την προϋπόθεση ότι είναι βάσιμες, δεν είναι υπερβολικές και δεν θα έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. Σε αντίθεση περίπτωση η εταιρεία μπορεί να επιβάλει επιβάρυνση με ανάλογο κόστος ή να αρνηθεί να παρέχει τις πληροφορίες του αιτήματος σας.

Αν η εταιρεία έχει αμφιβολίες που αφορούν την ταυτότητα σας κατά την υποβολή αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ενδεχομένως να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες προς επιβεβαίωση των στοιχείων σας και διεκπεραίωση του αιτήματος σας.

Η Εταιρεία θα απαντήσει στα ανωτέρω δικαιώματα σας σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος ή σε τέσσερις (4) μήνες σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πολύπλοκο αίτημα, αίτημα μεγάλου βαθμού δυσκολίας, μεγάλος αριθμός αιτημάτων κ.α.). Εφόσον η Εταιρεία έχει νόμιμους λόγους όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679) έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης του προβλεπομένου ή αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται δικαίωμα σας έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή στα εξής στοιχεία : Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, e-mail: [email protected], τηλ. 2106475600. Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης υποβάλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο e- mail : [email protected]

Η αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτεί ενίσχυση και τον λεπτομερή καθορισμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται στον τρόπο παροχής των πληροφοριών ‘’συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή’’ χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικώς.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Συνεργάτες – Πελάτες – Προμηθευτές – Εργαζόμενοι

Για τους εν ενεργεία πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες της εταιρείας μας σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι και μόνο η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας. Νομική βάση είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η συμμόρφωση με τον κείμενο νόμο. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας είναι αυτός που ορίζει η φορολογική νομοθεσία και μετά την παρέλευση του θα διαγραφούν.

 

Υποψήφιοι Συνεργάτες – Πελάτες – Προμηθευτές

Όσον αφορά τους υποψήφιους συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές σας γνωρίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κ.τ.λ.) τα οποία έχετε διαθέσει στην εταιρεία μας μέσω ψηφιακής ή έντυπης φόρμας επικοινωνίας, e-mail, τηλεφώνου κ.τ.λ. σκοπό έχουν την διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας ή συναλλαγής μεταξύ μας. Νομική βάση είναι η εξυπηρέτηση του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας να συνάψει εμπορική συμφωνία μαζί σας. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων είναι οι 12 μήνες και μετά την παρέλευση του θα διαγραφούν.

 

Υποψήφιοι Εργαζόμενοι

Για τους υποψήφιους εργαζομένους η λήψη του βιογραφικού σας σκοπό έχει την αξιολόγηση της δυνατότητας πρόσληψης σας από την εταιρεία μας με νομική βάση την συναίνεση σας. Χρόνος διατήρησης είναι οι 6 μήνες και μετά την παρέλευση του θα διαγραφούν.

 

Μεταφορά δεδομένων εκτός εταιρείας

Μεταφορά δεδομένων σας εκτός εταιρείας επιτρέπεται αν αυτό επιβάλλεται εκ του νόμου (Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικοί φορείς, Εφορία κ.α.). Επίσης στους τεχνικούς Η/Ύ και δικτύων, λογισμικού Η/Υ με σκοπό την μηχανογραφική υποστήριξη της εταιρείας ως επίσης σε όποιο συνεργαζόμενο με την εταιρεία για την ομαλή λειτουργία της (όπως Λογιστές, Μεταφορικές εταιρείες κ.α.)

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαίωμα πληροφόρησης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε παροχή πληροφοριών στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε και έχουμε συλλέξει από εσάς.

 

Δικαίωμα πρόσβασης – διόρθωσης

Η εταιρεία μας έχει την υποχρέωση εφ όσον της ζητηθεί να σας δώσει πρόσβαση στα στοιχεία που διατηρούμε και σας αφορούν καθώς και να επιβεβαιώσει για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων, τους αποδέκτες κ.α. Επίσης έχετε το δικαίωμα αίτησης διόρθωσης των δεδομένων σε περίπτωση που έχουν αλλάξει ή καταχωρηθεί λάθος.
Διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή αν οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν έχουν διατεθεί από εσάς του ίδιους και διαπιστώσετε ύπαρξη κατάρτισης προφίλ και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

 

Δικαίωμα στη λήθη – διαγραφή

Αποτελεί μια από τις σημαίες της κανονιστικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.
Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τον σκοπό συλλογής τους ή τα κρίνετε παράνομα έχετε το δικαίωμα αίτησης πλήρους ή μερικής διαγραφής τους. Η εταιρεία σε χρονικό διάστημα ενός μηνός ή σε τέσσερις (4) μήνες σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. πολύπλοκο αίτημα, αίτημα μεγάλου βαθμού δυσκολίας, μεγάλος αριθμός αιτημάτων κ.α.) είναι υποχρεωμένη να σας απαντήσει για την εξέλιξη του αιτήματος σας. Σε περίπτωση αδυναμίας διαγραφής έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, e-mail: [email protected], τηλ. 2106475600) ή άσκησης δικαστικής προσφυγής.
Σε περίπτωση που κρίνετε παράνομη την επεξεργασία των δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε την διαγραφή τους λόγω ενδεχόμενης δικαστικής αξίωσης, αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας ή κρίνετε ότι τα δικαιώματα σας υπερισχύουν των λόγων επεξεργασίας από την Εταιρεία έχετε το δικαίωμα αίτησης του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (ποσοτικά, χρονικά και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας).
Έχετε την δυνατότητα εναντίωσης στη χρήση των επεξεργαζόμενων δεδομένων από την Εταιρεία για τους σκοπούς της εμπορικής προώθησης και ειδικά της κατάρτισης προφίλ που είναι σχετικό με την εμπορική προώθηση.

 

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε και να μεταβιβάζετε τα δεδομένα σας σε τρίτο φορέα χωρίς καμία αντίρρηση από την εταιρεία καθώς και την κατόπιν αιτήσεως σας δυνατότητα άμεσης διαβίβασης χωρίς δική σας μεσολάβηση.

 

Ασφάλεια δεδομένων εγγυήσεις

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας όπως ορίζει ο νόμος και αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω σκοπούς.
Η Εταιρεία δεν θα προωθήσει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται από τον νόμο (Εφορία, Ασφαλιστικοί φορείς, κ.λ.π.) και τους παρόχους υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.

 

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα υπό τους όρους του νόμου και μόνο για το σκοπό εκτέλεσης της συναλλαγής σας. Τα στοιχεία αποθηκεύονται και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο. Τα στοιχεία που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή διατηρούνται σε υπολογιστή της Εταιρείας και σε διακομιστή που νοικιάζει η επιχείρηση από συνεργάτη. Στα ανωτέρω μέρη δεν υπάρχει πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας επιθυμείτε να διαγραφούν τα στοιχεία σας, παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στην Εταιρεία στο email [email protected].

 

Φόρμες Επικοινωνίας

Εάν συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην σελίδα επικοινωνίας τότε συναινείτε και αποστέλλετε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) στην εταιρεία μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για να απαντήσουμε στο αίτημα σας.

 

Ποιος στην ομάδα μας έχει πρόσβαση

Τα μέλη της ομάδας μας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε. Για παράδειγμα, τόσο οι διαχειριστές της πλατφόρμας όσο και οι υπεύθυνοι πωλήσεων έχουν πρόσβαση:

  • Πληροφορίες πελάτη, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, και πληροφορίες χρέωσης και αποστολής.

Τα μέλη της ομάδας μας έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσουν στην εκτέλεση των παραγγελιών, να επεξεργαστούν τις επιστροφές και να σας υποστηρίξουν.

 

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

 

Cookies

Αν συμπληρώσετε μια φόρμα στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

 

Στην σελίδα μας λειτουργούν τα παρακάτω cookies.

 

Cookie Domain Type Description Duration
_gcl_au .eunice-group.com Analytics Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. 3 months
_ga .eunice-group.com Analytics The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. 2 years
_gid .eunice-group.com Analytics Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 day
_dc_gtm_UA-87659418-1 .eunice-group.com Other No description 1 minute
UserMatchHistory .linkedin.com Functional LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing. 1 month
AnalyticsSyncHistory .linkedin.com Other No description 1 month
lang .ads.linkedin.com Functional LinkedIn sets this cookie to remember a user’s language setting. session
bcookie .linkedin.com Functional LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser ID. 2 years
lidc .linkedin.com Functional LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection. 1 day
test_cookie .doubleclick.net Advertisement The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user’s browser supports cookies. 15 minutes
lang .linkedin.com Functional LinkedIn sets this cookie to remember a user’s language setting. session
bscookie .www.linkedin.com Functional LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website. 2 years
li_gc .linkedin.com Other No description 2 years
_fbp .eunice-group.com Advertisement This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. 3 months
fr .facebook.com Advertisement Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. 3 months

Απενεργοποίηση Cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν τον έλεγχο των περισσότερων cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης.

Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookie σε δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Apple Safari

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με άλλα προγράμματα περιήγησης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησης.

Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics σε όλους τους ιστότοπους, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Για τον τρόπο που χειρίζεται το Facebook και τις ρυθμίσεις για τα cookies επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.facebook.com/policies/cookies/

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της συμπεριφορικής διαφήμισης και την ιδιωτικότητα στο Internet και να ρυθμίσετε τις επιλογές σας αν επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.youronlinechoices.com/gr

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Αναλυτικά στοιχεία

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για να συλλέγουμε αναλυτικά στοιχεία για την κίνηση στην ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.